نامزدهای کاندیداتوری سومین دوره انتخابات انجمن تا این لحظه

دکتر موسی یمین فیروز  دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی  استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل 

سمت اجرایی فعلی: مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل

سوابق علمی و اجرایی دکتر یمین فیروز

دکتر افشین موسوی چلک      دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی    استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

سمت اجرایی فعلی: رئیس دانشگاه پیام نور رامسر

سوابق علمی و اجرایی دکتر موسوی چلک

جناب آقای حسین نورانی             دانشجوی دکتر کتابداری و اطلاع رسانی      مسئول واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران

سوابق علمی و اجرایی جناب آقای نورانی

 

دکتر میترا قیاسی                   استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل     مدیر گروه علم طلاعات و دانش شناسی 

سوابق علمی و اجرایی دکتر قیاسی

آقای عیسی محمدی فیروزجائی             کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی            رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بابل

سوابق علمی و اجرایی آقای محمدی