هیات موسس

 

هیات موسس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه مازندران

آقایان                                                                                    

دکتر افشین موسوی چلک 

دکتر موسی یمین فیروز

عیسی محمدی فیروزجائی

حسین نورانی

مهدی تقی پور حیدری

حسن مقدس زاده

حسین عظیمیان

خانم ها

دکتر میترا قیاسی

سلیمه طهماسبی

زهرا دهقان