شرایط عضویت

. عضويت پيوسته:

  موسسان انجمن و افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته كتابداري و اطلاع رساني با گرايش هاي وابسته باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

2. عضويت وابسته:

افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن در آيند:

الف – دارندگان مدرك كارشناسي كتابداري و اطلاع­رساني

ب- دارندگان مدرك كارداني كتابداري و اطلاع­رساني با 5 سال سابقه كار در حوزه كتابداري و اطلاع­رساني

ج- دارندگان مدرک دانشگاهي در ساير رشته ها با 5 سال سابقه كار در حوزه كتابداري و اطلاع­رساني

د- افراد با مدارك تحصيلي پايين­تر با حداقل 10 سال سابقه كار در امر كتابداري و اطلاع­رساني كه به تشخيص هیات مديره خدمات قابل توجهي در حوزه كتابداري و اطلاع رساني ارائه داده اند.

3. عضويت دانشجويي:

دانشجويان كارشناسي رشته كتابداري و اطلاع­رساني مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن در آيند.

4. عضويت افتخاري:

شخصيت­هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه اهداف و فعاليت­هاي انجمن داراي اهميت ويژه باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك­هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند، با تشخيص هیات مديره مي‌توانند به عضويت افتخاري در آيند.

5. اعضاي حقوقي:

سازمان­هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن در آيند. اين سازمان­ها و موسسات عضو وابسته محسوب خواهند شد.

تبصره . اعضاي وابسته‌اي كه پژوهش و خدمت قابل توجهي را ارائه داده باشند،‌ به تصويب هیات مديره مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

هر يك از اعضاي پيوسته و وابسته سالانه مبلغي را كه ميزان آن در آيين نامه جداگانه توسط هیات مدیره تعيين مي‌شود، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1. پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نمي­كند.

تبصره 2. اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8. عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد.

1. استعفاي كتبي

2. عدم پرداخت حق عضويت سالانه.

تبصره. تائيد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

هزینه عضویت/تمدید: (برگرفته از سایت انجمن کشور)

اشخاص حقیقی:

- دکترا و بالاتر و دانشجوی دکترا ( پيوسته)= 500000 ريال

- كارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد (پیوسته)= 200000 ريال

-كارشناسی (وابسته)= 100000 ريال

- دانشجوی کارشناسی (وابسته)= 100000 ريال

- کاردانی و دانشجوی کاردانی (وابسته)- 100000ریال

دیپلم (وابسته)= 100000 ريال

اشخاص حقوقی:

-كتابخانه‌هاي مرکزی دانشگاه‌ها: سه میلیون ریال

-كتابخانه‌هاي دانشكده‌ها: به صورت مستقل: پانصد هزار ريال و در صورت عضويت كتابخانه مركزي، سیصد هزار ريال

-کتابخانه‌هاي بخش صنعت، كشاورزي و پزشكي: سه میلیون و پانصد هزار ریال

-سایر کتابخانه ها:  دو میلیون و پانصد هزار ریال

- سازمان ها و موسسات: ده میلیون ریال

-براي عضويت‌هاي گروهي تخفيف ويژه در نظر گرفته مي‌شود. 

برای پرداخت الکترونیکی حق عضویت و یا تمدید عضویت سالانه خود می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و فیش مربوطه را در پروفایل خود بارگذاری کنید:

لینک پرداخت الکترونیکی حق عضویت سالانه انجمن

در غیر اینصورت می توانید حق عضویت را به شماره حساب زیر واریز کنید و اصل فیش رو در سایت بارگذاری نمائید:

شماره حساب:

0107773353007 بانک ملي شعبه دانشگاه الزهرا به نام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران